Polgár Alapítvány logó

POLGÁR ALAPÍTVÁNY AZ ESÉLYEKÉRT


1027 Budapest, Jurányi utca 1-3., III. emelet


06-1-788-9295


info@polgaralapitvany.hu
MÚLT
A Polgár Alapítvány az Esélyekért (PAE) működésének első tíz évében közel egymilliárd forintot fektetett, illetve csatornázott be a missziója szerinti célok megvalósításába.
JELEN
A 2007-ben életre hívott PAE 2018-ban alapvető koncepcionális, szervezeti és működési átalakításon megy keresztül.
JÖVŐ
A Polgár Alapítvány tevékenységét a jövőben integrátor-facilitátor szervezetként végzi: felkutatja a missziós célja érdekében tevékenykedő egyéneket, csoportokat, szervezeteket és programokat, számukra együttműködési platformokat (ügykoalíciókat) alakít ki és tart fenn.

<>

<>

<>

MÚLT
A Polgár Alapítvány az Esélyekért működésének első tíz évében közel egymilliárd forintot fektetett, illetve csatornázott be a missziója szerinti célok megvalósításába. A „hátrányos helyzetű, kiemelten a cigány közösségek és egyének helyzetének javítása érdekében” többféle beavatkozást is kipróbált a szervezet Szőke Judit irányításával.

Az első fejlesztési terület a foglalkoztatás volt, ahol a modellértékű és máig működő Kiút program életre hívásán és folyamatos támogatásán túl (amire a kifizetések 55%-a jutott, benne egy jelentős, az Európai Bizottság által folyósított összeggel) saját beavatkozások is megvalósultak három észak-magyarországi helyszínen.

Ezután az Alapítvány figyelme a tehetséggondozás felé fordult, az évek során szakmai és pénzügyi támogatást biztosítva sportban, művészetekben és iskolai teljesítményben kiemelkedő roma fiatalok százainak. A programokra a támogatások mintegy 25%-át fordította az Alapítvány, melyből jelentős rész állami és közvetített uniós forrás volt. A szakmai stábnak jelentős szerepe volt a Roma Tehetségsegítő Tanács létrehozásában.
A terepmunka során szerzett tapasztalatok rávilágítottak a kríziskezelés szükségességére. Az utóbbi években az Alapítványnak jelentős anyagi és különösen értékes tárgyi eszközöket sikerült megmozgatnia adományozási tevékenysége során. A napi szükségleteket enyhítő kampányokon túl különösen az olyan innovatív kezdeményezések arattak sikert, mint amilyen az optikai igények felmérését és a szükséges eszközök biztosítását széleskörű együttműködésben megszervező szemüveg-projekt.

Alkalmi jelleggel hagyományos donor tevékenységet is végzett az Alapítvány, több tucat, a hátrányos helyzetű településeken, közösségekben aktív civilszervezet kulturális, szociális, jogvédő, közösségszervező munkáját támogatva. Az Alapítvány munkáját az évek során számos önkéntes segítette, nekik is köszönhető, hogy egy rendkívül kis stábbal és infrastruktúrával (a kiadásoknak csupán 5%-át a működésre költve) tudta a fentieket megvalósítani.
PAE Diagram
JELEN
A 2007-ben életre hívott Polgár Alapítvány az Esélyekért (PAE) 2018-ban alapvető koncepcionális, szervezeti és működési átalakításon megy keresztül. Az utóbbi évek gyakorlatával szemben, amikor a saját programjainak megvalósítását helyezte tevékenységének fókuszába, visszatér az alapítói szándékhoz és innovatív együttműködési modelleket kíván támogatni, mégpedig a mai, jelentősen megváltozott társadalmi-szakmai közeghez alkalmazkodva.

Eddigi tevékenységei közül a foglalkoztatási lehetőségek fejlesztését a Kiútprogram Közhasznú Nonprofit Zrt, a tehetséggondozást és kríziskezelést pedig a frissen bejegyzett Új Start Alapítvány viszi tovább, itt folytatja a PAE korábbi szakmai stábja is Szőke Judit vezetésével. A PAE mindkét szervezetnek jelentős anyagi és működési támogatást nyújt és a kapcsolatok hosszú távú erősítésére törekszik, saját szakmai és szervezeti függetlenségét megőrizve, újradefiniálva.
A PAE missziója, hogy elősegítse a hátrányos helyzetű (előítéletekkel és kirekesztéssel sújtott) csoportok, kiemelten a romák társadalmi emancipációját, hozzájáruljon önszerveződésének és képviseletének erősítéséhez. Ennek érdekében az érintettek hatékony részvételén alapuló, inkluzív, párbeszédközpontú platformokat és programokat kezdeményez, amelyeket a tapasztalatokkal alátámasztott problémaelemzéstől a megoldási javaslatokat tartalmazó állásfoglalások képviseletéig, gyakorlatba ültetéséig juttat el.
JÖVŐ
A Polgár Alapítvány tevékenységét a jövőben integrátor-facilitátor szervezetként végzi: felkutatja a missziós célja érdekében tevékenykedő egyéneket, csoportokat, szervezeteket és programokat, számukra együttműködési platformokat (ügykoalíciókat) alakít ki és tart fenn, ahol az általuk képviselt ügyekre közös megoldási javaslatokat fejlesztenek, ezeket a gyakorlatban tesztelik, és a megfelelő érdekérvényesítési eszközökkel és fórumokon hatékonyan képviselik.

Az alapítvány az egyéni kezdeményezések támogatása helyett a hasonló problémákra megoldást keresők összekapcsolódását segíti elő, közöttük a tapasztalatcsere, a programalkotás és az érdekképviselet, érdekérvényesítés megvalósításának feltételeit biztosítja, többek közt a hiányzó szaktudások, szakemberek beemelésével - ezt nevezzük ügykoalíciónak. A PAE arra törekszik, hogy a roma önszerveződő kezdeményezések és ügyvivők tevékenysége és elért eredményei hosszú távon is fennmaradjanak, ennek érdekében szakít a pályázatos gondolkodással, a felkarolt ügyeket és azok képviselőit az egész folyamaton keresztül elkíséri: a beazonosítástól a kidolgozáson át a beteljesítésig.
A PAE gondolkodásmódjának és tevékenységének alapja, hogy a romákra nem csupán mint kedvezményezettekre, hanem mint kezdeményező, egyenlő partnerekre tekint, a közös munka sikerességét az összes szereplő hatékony részvétele biztosítja. Az alapítvány nem szolgáltató szervezeteket keres, hanem olyan, érdekképviseleti irányban gondolkodó közösségeket és csoportokat, akik helyben konkrét tevékenységet végeznek, és miközben ezek fenntartásában vagy fejlesztésében érdekeltek, elhivatottak a további tanulás, a tapasztalatcsere, a szakmai együttműködés és rendszerszintű megoldások kidolgozása és képviselete iránt is. Az Alapítvány erőforrásait a kézzelfogható változásokat példázó és célzó gyakorlatok érdekében mozgósítja.

Adatvédelmi tájékoztató


Tisztelt Látogatónk!


Amikor Ön a www.polgaralapitvany.hu jelenlegi internetes honlapját látogatja, eközben személyes adatait NEM adja át számunkra. Személyes (vagyis az Ön személyével közvetlenül kapcsolatba hozható) adatok semmilyen módon nem kerülhetnek a kezelésünkbe, mivel:

 1. Jelenleg a weboldalunkon nincs beépített űrlap vagy bármilyen menüpont, ahol személyes adatokat (név, elérhetőség vagy más adatok) szükséges megadnia, hogy személyes kapcsolatba tudjon lépni velünk.
 2. Jelenlegi honlapunk nem használ sütiket (cookies), vagyis az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatosan rendszerünkben nem képződnek vagy tárolódnak automatikusan technikai adatok. Ha ettől eltérően más cookie eseményt tapasztal, az nem a mi weboldalunktól származik. Ilyen történhet akkor ha vírus vagy egyéb, esetleg kártékony program települt a gépére, vagy esetleg valamilyen böngésző bővítményt használ.
 3. A webszerver nem naplózza a weboldalunk meglátogatásakor végzett felhasználó tevékenységét.
 4. Statisztikai vagy reklám célból harmadik fél szolgáltatásait nem vesszük igénybe. A weboldalunkon nem használjuk a Google Analytics szolgáltatást.
 5. Jelenleg nincsen hírlevél szolgáltatásunk, amely feliratkozást, s ezzel járó adatközlést igényelne.

Látogatóink személyes adatainak kezeléséről szóló jelen tájékoztató csak részét képezi adatkezelési tevékenységünknek. Alapítványunk más tevékenységei során is kapcsolatba kerül természetes személyekkel, melynek során az előírásoknak megfelelően és az érintettek beleegyezésével kezeli személyes adataikat - erről Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatunk szól.


Adatkezelőként fenntartjuk a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatunkat megváltoztassuk. Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatásaink köre bővül, a technikai rendszer megváltozik, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. Azonban ilyen jellegű módosítás nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését.

Adatkezelést végző szervezet

szervezet neve levelezési cím telefon e-mail
Polgár Alapítvány az Esélyekért 1027 Budapest, Jurányi u. 1-3. +36 (1) 788 9295 info@polgaralapitvany.hu

A Polgár Alapítvány Adatvédelmi Tisztviselő képviselője a CONSILIS DATA Kft.

Ezen tájékoztatónk a mindenkor hatályos törvényekkel összhangban készült, kiemelten figyelembe véve az alábbiakat:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (GDPR, azaz General Data Protection Regulation, magyarul: Általános Adatvédelmi Rendelet, kelt.: 2016. április 27.) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1998. évi VI. törvény - az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről)
 • 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről.
Budapest, 2018. május 25.

Gáspár Máté
Igazgató
Polgár Alapítvány az Esélyekért

STÁB

Gáspár Máté

Gáspár Máté - Igazgató

Olyan szervezetet hozunk létre, amely maga is mintát mutat az érintettek tapasztalatára építő, azt érzékenyen és pragmatikusan megtámogató, konkrét ügyeket sikerre vivő együttműködésből. Célunk, hogy szövetségeket alakítsunk a romák öntevékeny emancipációs programjainak fejlesztéséhez, elterjesztéséhez.
Német Erzsébet Anita

Német Erzsébet Anita - Szakmai vezető (kutatás)

Elkötelezett és közhasznú kutatásokat végzünk az érintettek bevonásával, együttgondolkodási keretet teremtünk a roma emancipáció támogatóinak, a folyamatos minőségfejlesztést és eredményeink fenntarthatóságát bizonyítékalapú működéssel biztosítjuk.
Zubek Adrienn

Zubek Adrienn - Szakmai vezető (fejlesztés)

Az illetékesség elvét szem előtt tartva, a hatékony részvételiségen alapuló képzésekkel, tudástranszferrel hozzájárulunk a roma önszerveződések sikerességéhez, a roma emancipáció pedig hozzájárul az ország sikerességéhez.
Rácz Béla

Rácz Béla - Szakmai vezető (képviselet)

A PAE stratégia egy olyan lehetőség lesz a roma mozgalom számára, amely segít kialakítani a vidéki és országos roma érdekképviselet alapjait, s ennek révén a roma közösségek hangja és érdekérvényesítő képessége szakmapolitikai és politikai változást generálhat a magyarországi romák életében.

Vajdáné Keresztessy Andrea - Pénzügyi és irodavezető

1. Beszámolók


2. SZJA 1%

 • 2017
 • 2017-ben 117.780,-Ft szja 1%-kot kapott a Polgár Alapítvány, melyet ösztöndíjazásra használtunk fel.

 • 2016
 • 2016-ban 300.881,-Ft szja 1%-kot kapott a Polgár Alapítvány, melyet a Futball ösztöndíj programban ösztöndíjazásra használtunk fel.

 • 2015
 • 2015-ben 346.709,-Ft szja 1%-kot kapott a Polgár Alapítvány, melyet a Futball ösztöndíj programban ösztöndíjazásra használtunk fel.

 • 2016
 • 2014-ben 394.402,-Ft szja 1%-kot kapott a Polgár Alapítvány, melyet a Futball ösztöndíj programban ösztöndíjazásra használtunk fel.

Ezúton is köszönjük a felajánlásokat!

3. Alapító okirat