ÜGYKOALÍCIÓ


1. MI AZ ÜGYKOALÍCIÓ?

Az ügykoalíció (ÜK) roma, pro roma személyek és\vagy szervezetek közötti együttműködési rendszer, ahol a tagok – közösen kialakított célokkal és döntésekkel, kompetenciáiknak és kapacitásuknak megfelelő stratégiai szerepkörben – egy konkrét ügy képviseletén dolgoznak.

Ügykoalíció - 5

Célja: Az ügyek hatékony és sikeres képviselete, rossz (jog)gyakorlatok megváltoztatása, jó közpolitikai gyakorlatok terjesztése, az ügykoalícióban résztvevő önszerveződések megerősítése, roma ügyvivők képzése, tágabban az együttműködésre alapozva a roma érdekérvényesítő potenciál növelése, a roma emancipációhoz, helyi ellennyilvánossághoz való hozzájárulás, roma vezetők (ügyvivők) helyzetbe hozása.

Tevékenységek: Az ügykoalíció tagjai együttműködési platformot alakítanak ki, ezen közös megoldási, képviseleti javaslatokat fejlesztenek, ezeket kampányokon, egyéb érdekérvényesítő eszközökön keresztül hatékonyan képviselik, igyekeznek elfogadtatni, gyakorlatba ültetni. A Polgár Alapítvány az Esélyekért (PAE) két szinten dolgozik: facilitálja az ügykoalíció közös ügyének országos érdekérvényesítését; valamint fejleszti az ügykoalíciós tagokat és ügyvivőiket, támogatja őket ügyeik képviseletében, kezdeményezésük megvalósításában.

Várt hatás: Hosszú távon a roma önszerveződő szcéna, a roma mozgalom meg- és visszaerősödése, a közösség által hitelesített országos ügyvivők megjelenése, összehangolt érdekartikuláció, a tematizálás lehetőségének visszavétele.

MIÉRT?

A roma önszerveződő kezdeményezéseknek alacsony az érdekérvényesítési potenciálja, aminek gyökerét részint a társadalmi, politikai környezetben, részint a kezdeményezések izoláltságában látjuk. A helyzetet tovább nehezíti a területen aktív donorok támogatási politikája: a programok elsősorban életminőség javító szolgáltatásokra, kríziskezelésre fókuszálnak, azok kidolgozásában a romák nem, vagy csak ritkán vesznek részt, szinte kizárólag a programok kedvezményezettjeiként tekintenek rájuk. Ennek következtében a programok végeztével nem, vagy ritkán marad fenntartható eredmény, hosszabb távon is érzékelhető valódi változás.

A PAE koncepciójának alapja ezzel szemben az, hogy az illetékesség elvét fókuszba helyezve, a roma önszerveződő kezdeményezésekre agenda-képző erőként tekint, saját feladatát abban látja, hogy őket összekösse, nekik teret nyisson, megfelelő fejlesztési folyamat után az érdekérvényesítési törekvéseiket támogassa, a roma mozgalom fejlődését annak szereplőin és az ő együttműködéseiken keresztül egészében is facilitálja, tevékeny szereplője legyen a nyilvánosság megteremtésének.

HOGYAN?

Az Ügykoalíciót mint innovatív módszertant az elmúlt két és fél évben kifejlesztettük és kipróbáltuk. A pilot időszakot időben és módszertanilag hat különálló szakaszra bontottuk.


2. FELTÉRKÉPEZÉSI SZAKASZ

2018. augusztus – 2018. október

Ügykoalíció - 3

Kiválasztottuk a lakókörnyezetet mint tématerületet.

Azonosítottuk a témában (minőség, ellátottság, elérhetőség stb.) tevékenykedő egyéni és kollektív cselekvőket.

Megismertük a lakókörnyezettel kapcsolatos ügyeket és megoldásra váró problémákat.

Feltártuk a létező érdektörekvéseket és megismertük a témakörben dolgozó potenciális ÜK tagokat. Az elvárás az volt, hogy a feltérképezés az ügykoalíció tagok kiválasztását támogassa, ezáltal megfeleljenek az alábbi kritériumoknak:

 • Legyen közösségi beágyazottságuk
 • Nyitottak a másokkal történő partneri együttműködésre
 • Van helyi érdekérvényesítői tapasztalat és potenciál az országosra

Többkörös tereplátogatás és személyes találkozót követően kiválasztottuk az ÜK tagokat.


3. ELŐKÉSZÍTŐ-TERVEZÉSI SZAKASZ

2018. november – 2019. június

Az alapfeladatok ebben a szakaszban:

 1. együttműködési koncepció készítése
 2. a partneri viszonyok, a kohézió megteremtése és
 3. a csoportmunka kereteinek kialakítása voltak.

Ügykoalíció - 1

Az ügykoalíció tagjai a PAE stábjának facilitálása mellett közösen megírták a koncepciót, elkészítették a működési szabályzatot, benne a tagok vállalásaival a közös munka rendszerességéről, operatív kereteiről (döntéshozatali mechanizmusok, kommunikációs csatornák stb.)

A PAE feladatai facilitálás valamint a találkozók szervezése és lebonyolítása voltak.

Kapcsolódó dokumentumok:


4. FEJLESZTÉSI FÁZIS

2019. július – 2020. február

A különböző feladatcsoportok beazonosítása után a PAE stáb koordinálásával az ÜK tagok három fő modult alakítottak ki:

 • A Kutatás modul szükséglet- és igényfelmérést végzett, feltárta a tématerület és a problémák hátterét.
 • A Fejlesztés modul facilitálta a tevékenységek, szükséges képzések, szolgáltatások meghatározását, a szerepek, felelősségek megfelelő kiosztását, a munkaterv megalkotását.
 • A Képviselet modul meghatározta az ügy kiválasztásának szempontrendszerét, facilitálta a közös ügy kiválasztását.

Ügykoalíció - 2

Ebben a fázisban az ügykoalíció tagjai beazonosították a közös ügyet: a lakókörnyezet témakört egy hosszadalmas, vitáktól sem mentes folyamat végén leszűkítették az áramszegénység ügyére.

Ezután kidolgozták a munkatervet, ebben véglegesítették a szerepeket, tevékenységeket, ütemezést, indikátorokat. Beazonosították a hiányzó kapacitásaikat.

A PAE feladatai ebben a szakaszban az ügykoalíció elemzéseinek, programalkotásának és a munkaterv készítésének támogatása, facilitálása voltak.

A szakmai stáb az ÜK igényeire reagálva beazonosította az ügykoalícióba beemelendő, hiányzó szakkompetenciákat képviselő szakértőket, és az ÜK-tagok is ajánlottak ilyeneket.

A folyamatot menet közben átterveztük, a tagok kompetencia szintje, meglévő ismereteikben mutatkozó hiány miatt be kellett iktattunk egy alapozó szakaszt.

A szakasz végére a célkijelölés tekintetében az volt elmondható, hogy az ÜK a stábbal (és az előzetesen is kalkulált társult tagokkal) együtt volt felkészültnek tekinthető a kampányra.


5. HELYI FEJLESZTÉSI SZAKASZ

2019. szeptember – 2020. augusztus

Ügykoalíció - 6

A helyi fejlesztés az ÜK program része, melyben érdekérvényesítési célzattal a PAE két elemet javasolt beépíteni:

 • a bázisépítést,
 • a fejlesztési tervben a tagok által megfogalmazott helyi ügy ellennyilvánosságát.

Fontos cél volt az ÜK tagok helyi beágyazottságának megerősítése és a helyi fejlesztés hozzájárulása az országos kampányhoz, az egyéni fejlődés erősítése.

Öt lépcsője volt:

 1. helyi felmérés
 2. tervezés
 3. megvalósítás
 4. beszámoló
 5. közös értékelés

6. KAMPÁNY SZAKASZ

2020. február – július

A kampány szakasz a kétéves ügykoalíciós program csúcspontja volt, ahol a közösen kifejlesztett módszerek tesztelésre, kipróbálásra kerültek. A témánk az energiaszegénységen belül az áramszegénység volt. A kampány stáb az ÜK tagokból, a PAE munkatársaiból és társult tagokból állt.
Ügykoalíció - 4Az előzetesen megtervezett munkát az akkoriban kirobbanó világjárvány alaposan keresztülhúzta. Sem a kampánytervezési, sem a megvalósítási szakasz nem az előzetes elvárások szerint alakult. Offline rendezvényeket és találkozókat nem tudtunk tartani, a teljes tevékenységünket át kellett állítani online üzemmódba. Ezen kívül a járvány hatásai – a lezárások, a munkanélküliség, vagy éppen az áramszolgáltatás kikapcsolási moratóriuma – egy rapid újratervezést követeltek meg a teljes csapattól.

A kampánystáb munkacsoportjait nem az ÜK tagok vezették, hanem a korábbi kapacitásmérésnek és érdeklődésnek megfelelően közösségszervezési, kommunikációs, kutatási és képviseleti munkacsoportokban dolgoztunk közösen.

A munkát két szakaszra bontottuk:

 • 2020 tavaszi időszak: Covid-19 kapcsán egy kommunikációs kampány és egy az áramszegénység ügyét megjelenítő kampány valósult meg, melyben a követelésünk áramminimum biztosítása és adósságkezelés voltak.
 • 2020 nyarán pedig, az Európai Bizottság magyar képviselettel együttműködve szakmai konzultációkat szerveztünk az 2021-27-es Európai Uniós program és forrástervezés kapcsán, a fórumokon megalkotott javaslatokat eljuttattuk az Európai Bizottság magyarországi képviseletéhez.

7. LEZÁRÁS – FOLYTATÁS

2020. november – 2021. január

A lezárás során az ügykoalíciós folyamat mind az ÜK tagok, mind a stáb részéről értékelésre került.
Ügykoalíció - 7
A PAE a továbbiakban is kapcsolatban kíván maradni az ÜK tagjaival, annak érdekében, hogy az együttműködés eredményei – megerősödött kapcsolati háló roma és pro roma szervezetekkel, döntéshozókkal, közös fellépés az érdekérvényesítésben – fent maradjanak, akár tovább bővüljenek.

A belső hálózat fennmaradása, önjáró működésének kialakulása érdekében az elsődleges cél, hogy a kollégák szervezett formában is tartsák egymással a kapcsolatot. Járulékos cél lehet még a tagok szervezetei közötti együttműködések erősödése. Tagok kapcsolati hálója, együttműködési potenciálja bővüljön más roma, pro roma, civil szervezetekkel.

A PAE a további ÜK-k, egyéb programok tervezésénél szeretné biztosítani a korábbi tagok visszajelzéseinek, javaslatainak beépítését.